Patent Nereden ve Nasıl Alınır Avcılar Patent, Patent Nasıl Alınır, Patent Alma süreci, Patent ücretleri, Patent araştırma ve inceleme raporlarına dair ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.
Patent Nereden ve Nasıl Alınır
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Karanfil Sk.Üniversite, 34320 Avcılar/İstanbul +90 212 212 35 17 Avcılar Patent Logo

Patent Nereden ve Nasıl Alınır

Patent Nereden ve Nasıl Alınır Avcılar Patent, Patent Nasıl Alınır, Patent Alma süreci, Patent ücretleri, Patent araştırma ve inceleme raporlarına dair ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent  Tarih :  10.1.2019       Google Plus      
Karanfil Sk.Üniversite, 34320 Avcılar/İstanbul +90 212 212 35 17 Avcılar Patent

Avcılar Patent Logo

Patent Nereden ve Nasıl Alınır Avcılar Patent

Avcılar Patent | Patent Tescil Süreci

 

Şeklî İnceleme

Şekli inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların araştırma/inceleme raporlarının Türk Patent ve Marka Kurumu' nda düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler.Ardından, başvurular şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) incelenir. Şekli inceleme sonucunda 3 muhtemel sonuç söz konusudur:

 

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu ise patent başvurusu işlemleri durdurulur:

551 Sayılı KHK'nın 6 ncı maddesi uyarınca buluş niteliğinde olmaması,
Hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle patentle korunabilir bir buluş olmaması,
Başvuru konusu buluşun açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması.

 

İşlem durdurma karar gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Avcılar Patent' in detaylı açıkladığı Patent Başvurusu Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı ve oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

Başvuru sahibi, işlem durdurma kararına karşı itirazını (ve varsa değişiklikleri) yazının bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na  sunar. Başvuru sahibi anılan süre içinde itirazda bulunmazsa veya itiraz TPMK tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir. İşlem durdurma kararına karşı yapılan itiraz kabul edilirse şekli inceleme işlemi yapılır.

 

Şeklî incelemede eksiklikler tespit edilirse başvuru sahibine eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içinde düzeltilmezse veya düzeltme Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir.

Şeklî inceleme esnasında herhangi bir eksiklik tespit edilmezse ya da bildirilen eksiklikler süresi içerisinde düzeltilirse şekli uygunluk bildirimi yapılır.

 

Başvuruda yapılan değişiklikler ile başvurunun ilk kapsamının aşıldığı tespit edilirse başvuru tarihi, değişikliklerin TPMK verildiği tarih olarak değiştirilir.

 

Şekli uygunluk bildirimi yazısında;

 

Başvuru veya rüçhan tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma talebinde bulunulması ve araştırma ücretinin araştırma talebinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerektiği,

 

Araştırma raporunun Türk Patent tarafından düzenlenip düzenlenmeyeceği (araştırma raporu Türk Patent tarafından düzenlenen başvuruların inceleme raporları da Türk Patent tarafından düzenlenmektedir),

 

Yıllık ücret ödemelerinin her yıl vadesinde veya vadeyi takip eden 6 ay içinde yapılması gerektiği, konuları yer alır.

 

Avcılar Patent | Araştırma Talebi

 

Araştırma talebi, başvuru konusu buluş için araştırma raporu düzenlenmesinin talep edilmesi aşamasıdır. Bu talebin başvuru (veya varsa rüçhan) tarihinden itibaren 15 ay içinde yapılması gerekmektedir.

 

Bazen (nadiren) şekli uygunluk bildirimi aşamasında 15 aylık süre dolmuş olabilmektedir. Bu tür durumlarda, başvuru sahibine araştırma talebi yapması için (şekli uygunluk bildiriminden itibaren) 1 ay süre verilir.

 

Yukarıda bahsedilen süreler içinde araştırma talebi yapılmadığı takdirde, başvuru geri alınmış sayılır.

 

Başvuru sahibi talep yaparken araştırma raporu düzenleyecek patent ofisini seçmek zorundadır. Araştırma raporu, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından ya da Türk Patent adına rapor düzenleyen anlaşmalı ofisler tarafından düzenlenmektedir. Şekli uygunluk yazısında araştırma raporunun TPMK tarafından düzenleneceği bildirilmişse ilgili formda sadece TPMK ‘ nun seçilmesi gerekmektedir.

 

Şekli uygunluk yazısında araştırma raporunun Türk Patent  bünyesinde düzenlenemeyeceğinin bildirilmesi durumunda ise araştırma ofisi olarak Türk Patent  anlaşmalı ofislerinden (Avusturya, Rusya, İsveç, Danimarka ve Avrupa Patent Ofisi) biri seçilebilir. Bu durumda; tarifname, istemler, özet ve resimlerin (ilgili ofisin kabul ettiği İngilizce, Almanca ya da Fransızca dilindeki) çevirisinin de Türk Patent' e verilmesi gerekmektedir.

 

Çevirilerin yeminli tercüman tarafından yapılması zorunluluğu yoktur. Araştırma talebi ile birlikte ilgili ücretlerin ödenmemiş olması durumunda araştırma talep tarihinden itibaren 3 ay içinde ücretin ödendiğini gösteren belge ile birlikte Türk Patent' e gönderilmesi gerekir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış kabul edilir.

 

Başvuru sahibinin çevirileri sunmadan araştırma talebinde bulunması durumunda çevirilerin araştırma talep tarihinden itibaren 3 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir.

Avcılar Patent tarafından hazırlanan Patent Nedir başlıklı yazımızı, İNDİRİMLİ Patent fiyatlarını ve Faydalı Model Ücretlerbaşlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.

Avcılar Patent | Araştırma Raporu

 

Araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır. Araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en ilgili dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir.

 

Raporda, ilgili dokümanların buluş konusu istemlerle ilişkisi, uluslararası kabul edilmiş bazı kodlarla (X, Y, A vb.) ifade edilir. Bu kodlar ve açıklamaları aşağıdadır:

 

X: Buluşun tüm ana özelliklerini içeren, dolayısıyla buluşun yeni ya da buluş basamağına sahip olmadığını tek başına gösteren doküman

Y: Başka bir veya birden çok dokümanla birlikte ele alınınca buluşun tüm özelliklerini içeren, dolayısıyla buluşun buluş basamağına sahip olmadığını gösteren doküman

A: Buluşla ilgili tekniğin bilinen durumu hakkında genel bilgi veren, buluşla doğrudan ilgili olmayan, yani buluşun patent almasına mani olmayan doküman

P: Buluşun başvuru tarihinden önce ve rüçhanından sonra yayınlanmış doküman

E: Buluştan önceki bir tarihli, ancak buluştan sonra yayınlanmış doküman

O: Sözlü açıklama, kullanım, sergi (teşhir) ya da başka yollarla yapılan açıklamalar

T: Buluşun başvuru tarihinden veya rüçhanından sonra yayınlanmış, buluşun dayandığı teori/prensibi hakkında bilgi veren ve buluşla çelişmeyen doküman

L: Başka bir nedenle kullanılan doküman

Düzenlenen araştırma raporu, ilgili dokümanlarla birlikte Türk Patent tarafından başvuru sahibine bildirilir.

 

Avcılar Patent | Patent Süreçleri

 

İnceleme talebi formunda inceleme raporunun hangi ofis (Avusturya, Rusya, İsveç, Danimarka ve Türk Patent) tarafından düzenleneceğine ilişkin bölümün de mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.

 

Avcılar Patent |  Patent Yayın Kararı

 

Tüm yayınlar Türk Patent Resmi Patent Bülteni'nde yapılmaktadır. Bülten, her ayın 21. gününde ya da anılan günün resmi tatile rastlaması durumunda resmi tatili takip eden ilk iş günü yayımlanır.

Başvuru Yayını (A1), başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır.

Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayınlanmasını talep edebilir.

 

Bunun için, patent başvurusu yapılırken “erken yayın” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte talepte bulunulması gerekmektedir.

Erken yayın talebi yapılması durumunda başvuru, araştırma talebinde bulunulduktan sonra yayımlanır.

 

Başvuru ve araştırma raporu birlikte A2 yayını olarak yapılır.

Başvuru yayınından (A1) sonra düzenlenen araştırma raporunun yayını (A3) incelemeli sistem tercihi yayını ile birlikte yapılır.

Söz konusu yayınların yapılması tarihine kadar Başvuru Yayını (A1) yapılmadıysa araştırma raporu, incelemeli sistem tercihi ve başvuru yayını bir arada yapılır.

Yayımlanmış bir başvurunun tarifname takımında değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklik bültende ilan edilir.

 

Avcılar Patent | Patent Yayına İtiraz

 

Araştırma raporu yayınından sonra 6 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler.

Söz konusu itiraz, yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapılır.

Yapılan itiraz, yeniliğin bulunmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı, tarifnamenin yeterli olmadığı dahil patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığı konularında olmalıdır.

İtiraz edilen başvurunun araştırma raporu, Türk Patent adına yabancı bir ofis tarafından düzenlendiyse, itiraz ve eklerinin (araştırma raporunun düzenlendiği dildeki) çevirisi de itirazla birlikte Türk Patent' e  gönderilmelidir.

Türk patent' e yapılan itiraz ve ekleri beklemeden başvuru sahibine bildirir.

 

Başvuru sahibi, kendisine gönderilen itiraz ile eklerini inceler ve süresi  içinde itiraza karşı görüşlerini Türk Patent' e bildirir.

Yabancı inceleme ofisi seçildiyse karşı görüşün, inceleme raporu düzenleyecek ofisin kabul ettiği dildeki çevirisinin de aynı formun ekinde Türk Patent' e gönderilmektedir.

Başvuru sahibi yasal süreler içinde karşı görüş bildirmezse inceleme raporu üçüncü kişinin itirazları ışığında düzenlenir.

Ayrıca başvuru sahibi, itirazlar ışığında tarifname takımında değişiklik yapmak isterse değişen sayfaları anılan formun ekinde Türk Patent' e gönderir. Söz konusu değişiklik Bültende ilan edilir.

 

Avcılar Patent | İnceleme Raporu

 

İnceleme raporu, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen son adımdır. İnceleme raporunda buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir.

Bu yapılırken, daha önce düzenlenen araştırma raporundaki dokümanlar ve inceleme uzmanının bulabileceği yeni dokümanlar esas alınır.

 

Raporda, en ilgili dokümanlar ışığında, buluşun patentlenebilirlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı ve verilen kararın gerekçesinin dayanakları ifade edilir.

 

Avcılar Patent | İnceleme Raporu Bildirimi / Patent Belge Kararı

 

Düzenlenen inceleme raporu Türk Patent  tarafından başvuru sahibine bildirilir.

İnceleme raporu olumlu ise, yani tüm istemler patent verilebilirlik şartlarını sağlıyorsa ve herhangi bir eksiklik içermiyorsa başvuru sahibine “Patent belge karar yazısı” gönderilir.

 

İnceleme raporu olumsuz ise yani istemler kısmen veya tamamen patent verilebilirlik şartlarını sağlamıyorsa veya herhangi bir eksiklik içeriyorsa başvuru sahibine “inceleme raporu olumsuz yazısı” gönderilir.

Bu yazı ile başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi, istem veya istemlerde değişiklik yapılması veya verilen karara görüş sunabilmesi için süre verilir.

 

Avcılar Patent | İkinci İnceleme Raporu

 

İlk inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde başvuru sahibi ikinci inceleme talebini Türk Patent' e bildirir.

İkinci inceleme talebi için seçilen ofis, ilk inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir.

Başvuru sahibi ikinci inceleme talebinde ilk incelemedeki olumsuzlukları gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir.

Tarifname takımında değişiklik yapılmışsa söz konusu değişiklik Bültende ilan edilir.

 

İkinci inceleme talebi, süresi içinde yapılmazsa başvuru sahibine “İkinci inceleme hakkının kaybedildiği” ve bildirimden itibaren 3 ay içinde üçüncü inceleme talebinde bulunması için bildirim yapılır.

İnceleme ofisi, ikinci inceleme raporunu düzerlerken, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen görüşleri ve varsa başvurudaki değişiklikleri inceler. İnceleme sonucunda ilk incelemedeki olumsuzlukların giderildiğine karar verilirse başvuru sahibine “Patent belge karar yazısı” gönderilir.

İkinci inceleme sonucunda ilk incelemedeki olumsuzlukların giderilmediğine karar verilirse bu karar ve dayanakları başvuru sahibine “inceleme raporu olumsuz yazısı” ile bildirilir.

Bu yazı ile başvuru sahibine, eksikliklerin giderilmesi, istem veya istemlerde değişiklik yapılması veya verilen karara görüş sunabilmesi için 3 ay süre verilir. 


Avcılar Patent | Üçüncü İnceleme Raporu

 

İkinci inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde başvuru sahibi, üçüncü (son) inceleme Türk Patent ' e bildirir.

Üçüncü inceleme talebi için seçilen ofis, ikinci inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir.

Başvuru sahibi üçüncü inceleme talebinde, ikinci incelemedeki olumsuzlukları gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir.

Tarifname takımında değişiklik yapılmışsa, Türk Patent tarafından Patent Bülteni'nde “Değişiklik Yayını” yapılır.

 

Üçüncü inceleme talebi anılan süre içinde yapılmazsa, başvuru 2. inceleme raporuna göre değerlendirilerek başvuru sahibine “başvuru red” ya da “hangi istemler itibariyle belge verileceğine ilişkin karar yazısı” gönderilir.

İnceleme ofisi, üçüncü inceleme raporunu düzenlerken başvuru sahibi tarafından ileri sürülen görüşleri ve varsa başvurudaki değişiklikleri inceler. İnceleme sonucunda, ikinci incelemedeki olumsuzlukların giderildiğine karar verilirse, başvuru sahibine “Patent belge karar yazısı” gönderilir.

 

Bu inceleme nihai kararın verildiği aşama olduğundan, istemlerin kısmen (bazı istemler itibarıyla) olumlu olması halinde de, olumlu istemler itibarıyla belge verileceğinin belirtildiği bir “belge karar yazısı” gönderilir.

İnceleme sonucunda, ikinci incelemedeki olumsuzlukların giderilmediğine karar verilirse, “başvuru red” yazısı ve dayanakları başvuru sahibine bildirilir.

 

Avcılar Patent | Patent Belge Düzenleme Ücreti

 

İnceleme raporlarından birinin sonunda Türk Patent tarafından belge karar yazısını alan başvuru sahibi, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde belge düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent' e gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

 

Belge ücreti, belge karar yazısının bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde ödenemeyecekse söz konusu süre içinde, ek süre ücreti de ödenerek 3 aylık ek süre talebinde bulunabilir.

 

Avcılar Patent | Patent Belge Yayını

 

Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi ve Türk Patent' e gönderilmesinin ardından Bültende “Belge Yayını” yapılır.

Son inceleme raporunda, istemlerin kısmen (bazı istemler itibarıyla) olumlu olduğu belirtilmişse, başvuru sahibi belge ücreti ile birlikte değişen istemleri de göndermelidir.

Bu durumda, Bültende “Belge Yayını” ile birlikte “Değişiklik Yayını” da yapılır. “Belge Yayını” sonrasında, Türk Patent tarafından “Patent Belgesi” düzenlenir ve başvuru sahibi ve/veya Patent vekiline ve/veya Patent Vekil Firmasına gönderilir.

 


Patent Nereden ve Nasıl Alınır

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
Marka patent, tescil, uyarı, zamanlama, yönlendirme, öneri ve görüşleriyle şirketimizin son 10 yılda çok olumlu oluşumlara imza attığımızı Etkin Patent çalışanları sayesinde elde ettiğimizi ve başarılarımızın devamının süreceğinden inancımız tereddütsüz tamdır. Teşekkürler Etkin Patent…


E-Bülten